CAP.1.DISPOZITII GENERALE

Art.1. Denumirea asociatiei este “Drumetii Montane”

Art.2. Sediul asociatiei este in Romania, Mun. Bucuresti, Sector 3.

Art.3. Persoanele care se asociaza o fac de buna voie si cu scopul de a beneficia de un cadru organizatoric pentru practicarea drumetiei montane si a altor activitati, discipline si sporturi montane.

Art.4. Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.

Art.5. Asociatia este apolitica – nu desfasoara activitati politice de nici o natura, nu reprezinta nici o miscare, grupare, asociatie, formatiune sau partid de natura politica.

Art.6. In exrcitarea prerogativelor personalitatii sale juridice asociatia dispune de urmatoarele: patrimoniu, insigne si legitimatii cu antetul sau, emblema, organe de conducere, sediu.

CAP.2. SCOP SI OBIECTIVE

Art.7. Asociatia are ca scop crearea si dezvoltarea cadrului organizatorico – functional si material avand drept deziderat si finalitate realizarea in folosul membrilor sai a urmatoarelor:

 • promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător, sensibilizarea tinerilor pentru protecția ecosistemelor și dezvoltarea spiritului ecologic la acestia;
 • cercetarea, studierea, exploatarea și apărarea mediului, educarea membrilor asociației, a tuturor iubitorilor de natură, pentru folosirea, păstrarea și conservarea mediului;
 • dezvoltarea și formarea de noi relații cu alte cluburi, asociații, organizații de profil, persoane fizice, asocierea în vederea constituirii de federații;
 • stimularea și afirmarea capacității de practicare a drumeției montane;
 • elaborarea unor programe culturale și prezentarea acestora în cadrul manifestărilor la care participă ( cântec, poezie, scenetă, grafică, caricatură, afiș ecologic, etc);
 • promovarea turismului în toate formele sale;
 • protecția mediului, ecologizarea zonelor turistice și contribuții la schimbarea atitudinilor față de mediu;
 • urmărirea aplicării în cadrul activității de turism a prevederilor statului și regulamentelor proprii, a normelor stabilite de M.T.S. , a legislației în vigoare, precum și a normelor internaționale;
 • întocmirea anuală a calendarului intern, asigurarea desfășurării acestuia, și participarea la competiții;
 • organizarea activității de perfecționare a specialiștilor necesari desfășurării activității de turism sportiv; cursuri, stagii, reuniuni, etc.
 • aplicarea în domeniile proprii de competență a programelor antidoping și a celor de promovare a spiritului de fair-play în sport;
 • organizarea și activarea unor structuri de informare și educație turistică;
 • activități de recreere;
 • dezvoltarea și promovarea ramurii sportive – Orientare sportivea pe teritoriul României, sub toate formele sale și fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă;
 • organizarea, conducerea, controlul și sprijinirea activității de orientare sportivă pe plan național, conform legislației în vigoare;
 • activități de tipărire și reproducere;
 • activități de reproducere video – audio;
 • activități de reparare a echipamentelor electronice și optice;
 • activități de reparare a echipamentelor electrice;
 • activități de intermediere în comert cu produse diverse;
 • activități de editare (ziare, pliante, cărți, ghid, reviste, etc );
 • activități de editare a produselor software;
 • activități de realizare și de editare a înregistrarilor audio – video;
 • activități de realizare a soft-ului la comandă;
 • activități de consultanță în tehnologia informației;
 • activități de management (gestiune și exploatare ) a mijloacelor de calcul;
 • activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, programare web, etc;
 • activități de publicitate și activități de studiere a pieții;
 • activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 • activități fotografice;
 • activități de traducere scrisă și orală;
 • activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 • activități de creație și interpetrare artisitică;
 • activități de reparare a calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații și a echipamentelor periferice.
CAP.3. CALITATEA DE MEMBRU

Art.8. Dobindeste calitatea de membru orice cetatean roman care indeplineste urmatoarele conditii :

 • a) Virsta minima de 18 ani.Daca are virsta mai mica de 18 ani este necesar acordul parintilor(in care sa se precizeze ca acestia sunt de acord cu practicarea drumetiei montane de catre minor) semnat de acestia in prezenta presedintelui sau vicepresedintelui clubului.
 • b) Sa nu fie interzis judecatoreste de la exercitarea drepturilor civile.
 • c) Sa declare pe proprie raspundere ca este apt pentru practicarea sporturilor montane.
 • d) Sa plateasca taxa de inscriere in asociatie;
 • f) Sa participe timp de sase luni la activitatile asociatiei fara a fi membru al acesteia;
 • Cererea de primire in asociatie se analizeaza de catre Consiliul Director si se aproba de catre presedintele asociatiei.

Art.9. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele conditii:

 • La solicitarea persoanei respective,
 • Daca una din conditiile de la articolul 8 nu mai este indeplinita,
 • Deces.

Art.10. Sunt membri de onoare ai asociatiei acele persoane ce indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Prin atitudinea si faptele lor sprijina sau au sprijinit in mod deosebot asociatia.
 • Participa la actvitatile cu caracter deosebit la care sunt invitati.
 • Membrii de onoare sunt desemnati ca atare de catre Adunarea Generala a asociatiei.

Art.11. Calitatea de membru de onoare inceteaza in urmatoarele conditii:

 • Cel putin una din conditiile de la Art.10. nu mai este indeplinita.
 • La solicitarea celui in cauza.
 • Deces.
 • Alte cazuri potrivit legii.
 • La hotararea adunarii generale.
CAP.4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art.12. Membrii asociatiei cu drept de vot sunt egali in drepturi si obligatii.Membrii de onoare nu au drept de vot putind insa participa la adunarile generale ale asociatiei, putind fi alesi in Consiliul Director. De asemenea pot fi alesi in functia de presedinte de onoare.

Art.13. Membri au urmatoarele drepturi:

 • Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere.
 • Sa participe la actiunile desfasurate de asociatie.
 • Sa-si exprime in mod liber opiniile si initiativele personale in legatura cu activitatile ce au loc in cadrul asociatiei.
 • Sa conteste in termen de 30 zile hotaririle luate in cadrul asociatiei,
 • Au drept de folosinta asupra bunurilor comune, dar numai pentru activitatile organizate de asociatie.

Art.14. Membri au urmatoarele obligatii:

 • Sa se comporte in mod civilizat in cadrul manifestarilor organizate de asociatie.
 • Sa participe la adunarile generale.
 • Sa participe la cel putin 1/3 (pentru cei cu functii de conducere) si a cel putin ¼ (pentru membri ) din actiunile organizate de asociatie, neparticiparea atragand dupa sine pierderea functiei de conducere sau a calitatii de membru.
 • Sa respecte statutul, regulamentul de ordine interioara in limitele impuse de cadrul legal.

Art.15. Membri raspund personal de faptele lor fata de asociatie in limita prezentului satut, regulamentului de functionare si a cadrului legal existent.

CAP.5. STIMULENTE, RECOMPENSE, SANCTIUNI

Art.16. Pentru rezultate deosebite membrii pot fi stimulati sau recompensati, modalitatea fiind stabilita de Adunarea Generala sau Consiliul Director.

Art.17. Membrilor asociatiei care incalca prevederile regulamentului de ordine interioara, ale Statutului , normele de comportare civilizata in timpului activitatilor desfasurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, asociatiei li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:

 • Avertisment,
 • Excludere provizorie pe perioada determinata, dar nu mai mult de un an
 • Excludere definitiva.

Art.18. Sanctiunile se inscriu intr-un registru special al asociatiei.Sanctiunile prevazute la articolul 17 se hotarasc de catre Consilul Director cu exceptia excluderii,provizorii si definitive care se hotareste de catre Adunarea Generala. Hotarirea de sanctionare se ia doar in urma unei cercetari prealabile efectuata de o persoana desemnata de Consiliul Director si numai dupa ascultarea persoanei in cauza. Daca in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati. Sanctiunea trebe aplicata in termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei de organul in drept sa ia aceasta masura dar nu mai tirziu de trei luni de la savirsirea faptei.

Art.20. Hotarirea de sanctionare poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de catre Adunarea Generala in termen de cel mult 30 zile de la inregistrarea contestatiei. Hotarirea pronuntata de adunarea generala este definitiva.

CAP.6. PATRIMONIUL

Patrimoniul initial al asociatiei este de 2099 lei

Art.21. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din urmatoarele elemente:

 • Mijloace banesti,
 • Mijloace materiale

Art.22. Patrimoniul se constituie, se administreaza, se modifica si se lichideaza potrivit legii si prezentului statut.

Art.23. Patrimoniul se constituie din urmatoarele surse:

Taxa de inscriere,

 • Cotizatii.Cuantumul cotizatiei, frecventa incasarii acesteia, precum si cazurile de suspendare a platii se stabilesc de adunarea generala,
 • Donatii,
 • Activitati proprii,
 • Vanzari – cumparari,
 • Schimburi,
 • Sponsorizari,
 • Alte surse potrivit legii.

CAP.7. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

 • Adunarea generala,
 • Consiliul director,
 • Cenzorul,
 • Presedintele.
 • Vicepresedintele
 • Secretarul

Art.25. A. Adunarea Generala

 • Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor cu drept de vot.
 • Competenta adunarii generale cuprinde:
 • Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei.
 • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea bilantului contabil.
 • Alegerea si revocarea membrilor consiliului director pe baza candidaturilor;candidatii sunt obligati sa-si prezinte intentiile ;
 • Alege si revoca Presedintele asociatiei care e si presedintele Consiliului Director.
 • Alegerea si revocarea cenzorului.
 • Modificarea actului constitutiv si a statutului.
 • Dezbate, aproba si modifica regulamentele interioare ale asociatiei.
 • Primeste date si aproba raportul de activitate al consiliului director, precum si alte rapoarte.
 • Hotaraste cu privire la schimbarea sediului,
 • Stabileste nivelul taxei de inscriere si a cotizatiilor precum si modalitatile de plata a acestora,
 • Infiinteaza, reorganizeaza si dizolva structurile organizatorice si forma de activitate.
 • Stabileste si modifica obiectul de activitate, modelele insignelor si legitimatiilor.
 • Hotaraste afilierea sau fuzionarea cu alte organizatii.
 • Hotaraste afilierea sau fuzionarea cu alte organizatii.
 • Hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase.
 • Rezolva contestatiile,
 • Acorda titlul de membru de onoare, si presedinte de onoare
 • Hotareste aplicarea sanctiunilor de excludere din club,
 • Orice alte atributii prevazute in lege si prezentul statut.

Art.26. Adunarea generala isi desfasoara activitatea in sesiuni. Acestea sunt de doua feluri:

 • Ordinare – anuale,
 • Extraordinare – in coditiile prevazute in statut.

Art.27. Adunarea generala se convoaca astfel:

 • In sesiuni ordinare – de consiliul director,
 • In sesiuni extraordinare – de: consiliul director, presedinte, cel putin 10% din membri asociatiei.

Art.26. Adunarea generala isi desfasoara activitatea in sesiuni. Acestea sunt de doua feluri:

Art.27. Adunarea generala se convoaca astfel:

Art.28. Adunarea generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din membri cu drept de vot ai asociatiei. In eventulitatea in care acest numar nu este intocmit, Adnarea generala va fi organizata dupa 7 zile, fiind legal constituita din numarul total al participantilor, daca acesta este mai mare sau egal cu trei.

Art.29. Lucrarile adunarii generale sunt prezidate de un membru al Asociatiei desemnat de Consiliul Director.

Art.30. Lucrarile adunarii generale se consemneaza in registrul de procese verbale de catre secretarul de sedinta sub semnatura acestuia si a presedintelui de sedinta.

Art.31. Adunarea generala adopta hotarari. Hotararile se pot adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art.32. Modalitatea votului se stabileste in functie de sedinta, dupa caz, prin vot deschis sau vot secret.

Art.33. Hotararile adunarii generale sunt executorii de la data comunicarii lor sau de la o data ulterioara, dupa caz.

Art.34. Adunarea generala poate modifica, suspenda sau anula propriile hotarari.

Art.35. Hotararile adunarii generale se comunica in termen de maxim 10 zile de la adoptare.

B. Consiliul Director

Art.36. Consiliul director are urmatoarele atributii:

 • Dezbate si adopta proiectele de regulamente interioare ale asociatiei, statutul de functiuni si le propune spre dezbatere adunarii generale.
 • Prezinta adunarii generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
 • Analizeaza si avizeaza informarile presedintelui si ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun;
 • Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 • Ia masuri pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale;
 • Analizeaza cererea de inscriere a membrilor;
 • Aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
 • Urmareste indeplinirea hotaririlor adunarii generale a asociatiei;
 • Analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Casarea mijloacelor fixe si aproba scoaterea din uz a obiectelor de inventar
 • Urmareste recuperarea pagubelor produse asociatiei.
 • Negociaza planurile de coordonare a activitatii privind actiunile stabilite in urme afilierilor sau conventiilor de colaborare cu persoanele fizice sau juridice prevazute la art.7. lit. c).
 • Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
 • Indeplineste orice alte atributii potrivit legii,prezentului statut si regulamentului de ordine interioara.

Art.37. Consiliul director este format din 3 membri:

 • Presedintele,
 • Vicepresedintele
 • Secretarul,

Art.38. Consiliul director se convoaca in sesiuni astfel:

 • In sesiuni ordinare –o data pe luna,de presedinte sau in lipsa acestuia de vicepresedinte.
 • In sesiuni extraordinare – de presedinte sau de un membru al consiliului director.

C. Presedintele

Art.39. Presedintele este ales, suspendat din functie si revocat de adunarea generala prin vot secret sau deschis, presedintele asociatiei este si presedintele consiliului director.

Art.40. Presedintele are urmatoarele atributii:

 • Supravegheaza si coordoneaza activitatea consiliului director.
 • Reprezinta asociatia in relatiile cu membri acesteia precum si cu alte persoane si organizatii.
 • Incheie si reziliaza contracte in limitele aprobate de organele de conducere.
 • Aproba cererile de inscriere in asociatiei ;
 • Asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si a consiliului director,
 • Administreaza patrimoniul asociatiei si angajeaza prin semnatura sa opreratiunile patrimoniale,
 • Organizeaza pregatirea candidatilor pentru dobindirea calitatii de membru si raspunde de eliberarea legitimatiilor de membru.
 • Raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative conform reglementarilor in vigoare.
 • Ia orice masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii, cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotaririlor organelor de conducere ale asociatiei.

Art.41. In cazul in care presedintele este indisponibil atributiile acestuia sunt preluate de vicepresedinte.

D. Cenzorul

Art.42. Cenzorul este numit de adunarea generala pe baza candidaturilor. Functia de cenzor este incopatibila cu orice alta functie in organele de conducere ale asociatiei.

Art.43. Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt cele prevazute in actele normative in vigoare si regulamentul intern de organizare si functionare. Completindu-se cu urmatoarele:

 • Verifica modul in care e administrat patrimoniul asociatiei.
 • Intocmeste rapoarte pe baza acestor verificari si le prezinta adunarii generale.
 • Poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot.
CAP.8. INSEMNELE ASOCIATIEI

Art.44. Emblema Asociatiei ”Drumetii Montane”.

Art.45. Insigna si drapelul asociatiei au aceleasi caracteristici cu emblema.

CAP.9. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art.46. Asociatia "Drumetii Montane" isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

 • Prin hotarirea membrilor fondatori,
 • Cand scopul asociatiei nu mai poate fi realizat,
 • Cand numarul de membrii scade sub limita prevazuta de lege,
 • Din cauza de insolvabilitate,
 • Din cauza de insolvabilitate,

Art.47. Destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei este stabilita de membri fondatori conform legii.

Art.48. Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legale in materie. Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generala.

Vreau să fiu voluntar!

Dacă ți-ai făcut un stil de viață din activitățile eco-sportiv-turistice te așteptăm alături de noi!

ÎNSCRIE-TE!

Plecăm la drum lung cu încrederea că vom reuși să-i educăm pe cei de lângă noi într-un spirit verde și cu dorința de a face cât mai multe acțiuni pentru a proteja natura în toate formele sale.

Facebook