Statutul Asociatiei Drumetii Montane

CAP.1.DISPOZITII GENERALE
Art.1. Denumirea asociatiei este “Drumetii Montane”
Art.2. Sediul asociatiei este in Romania, Mun. Targu-Jiu, Calea Bucuresti, Nr. 154, Jud. Gorj
Art.3. Persoanele care se asociaza o fac de buna voie si cu scopul de a beneficia de un cadru organizatoric pentru practicarea drumetiei montane si a altor activitati, discipline si sporturi montane.
Art.4. Durata de functionare a asociatiei este pe termen nedeterminat.
Art.5. Asociatia este apolitica – nu desfasoara activitati politice de nici o natura, nu reprezinta nici o miscare, grupare, asociatie, formatiune sau partid de natura politica.
Art.6. In exrcitarea prerogativelor personalitatii sale juridice asociatia dispune de urmatoarele: patrimoniu, insigne si legitimatii cu antetul sau, emblema, organe de conducere, sediu.

CAP.2. SCOP SI OBIECTIVE
Art.7. Asociatia are ca scop crearea si dezvoltarea cadrului organizatorico – functional si material avand drept deziderat si finalitate realizarea in folosul membrilor sai a urmatoarelor:
1) promovarea unei atitudini de respect  fata de mediul inconjurator, sensibilizarea tinerilor pentru protectia ecosistemelor si dezvoltarea spiritului ecologic la acestia;
2) cercetarea, studierea, exploatarea si apararea mediului, educarea membrilor asociatiei, a tuturor iubitorilor de natura, pentru folosirea, pastrarea si conservarea mediului;
3) dezvoltarea si formarea de noi relatii cu alte cluburi, asociatii, organizatii de profil, persoane fizice, asocierea in vederea constituirii de federatii;
4) stimularea si afirmarea capacitatii de practicare a drumetiei montane;
5) elaborarea unor programe culturale si prezentarea acestora in cadrul manifestarilor la care participa ( cantec, poezie, sceneta, grafica, caricatura, afis ecologic,etc);
6) promovarea turismului in toate formele sale;
7) protectia mediului, ecologizarea zonelor turistice si contributii la schimbarea atitudinilor fata de mediu;
8) urmarirea aplicarii in cadrul activitatii de turism a prevederilor statului si regulamentelor proprii , a normelor stabilite de M.T.S. , a legislatiei in vigoare, precum si a normelor internationale;
9) intocmirea anuala a calendarului intern, asigurarea desfasurarii acestuia, si participarea la competitii;
10) organizarea activitatii de perfectionare a specialistilor necesari desfasurarii activitatii de turism sportiv; cursuri, stagii, reuniuni, etc.
11) aplicarea in domeniile proprii de competenta a programelor antidoping si a celor de promovare a spiritului de fair-play in sport;
12) organizarea si activarea unor structuri de informare si educatie turistica;
13) activitati de recreere;
14) dezvoltarea si promovarea ramurii sportive – Orientare sportivea pe teritoriul Romaniei, sub toate formele sale si fara nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de nationalitate, sex sau varsta;
15) organizarea, conducerea, controlul si sprijinirea activitatii de orientare sportiva pe plan national, conform legislatiei in vigoare;
16) activitati de tiparire si reproducere;
17) activitati de reproducere video – audio;
18) activitati de reparare a echipamentelor electronice si optice;
19) activitati de reparare a echipamentelor electrice;
20) activitati de intermediere in comert cu produse diverse;
21) activitati de editare (ziare, pliante, carti, ghid, reviste, etc )
22) activitati de editare a produselor software;
23) activitati de realizare si de editare a inregistrarilor audio – video;
24) activitati de realizare a soft-ului la comanda;
25) activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
26) activitati de management (gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul;
27) activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, programare web, etc;
28) activitati de publicitate si activitati de studiere a pietii;
29) activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
30) activitati fotografice;
31) activitati de traducere scrisa si orala;
32) activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
33) activitati de creatie si interpetrare artisitica;
34) activitati de reparare a calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii si a echipamentelor periferice.

CAP.3. CALITATEA DE MEMBRU
Art.8. Dobindeste calitatea de membru orice cetatean roman care indeplineste urmatoarele conditii :
a) Virsta minima de 18 ani.Daca are virsta mai mica de 18 ani este necesar acordul parintilor(in care sa se precizeze ca acestia sunt de acord cu practicarea drumetiei montane de catre minor) semnat de acestia in prezenta presedintelui sau vicepresedintelui clubului.
b) Sa nu fie interzis judecatoreste de la exercitarea drepturilor civile.
c) Sa declare pe proprie raspundere ca este apt pentru practicarea sporturilor montane.
d) Sa plateasca taxa de inscriere in asociatie;
f) Sa participe timp de sase luni la activitatile asociatiei fara a fi membru al acesteia;
Cererea de primire in asociatie se analizeaza de catre Consiliul Director si se aproba de catre presedintele asociatiei.
Art.9. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele conditii:
Excluderea,
La solicitarea persoanei respective,
Daca una din conditiile de la articolul 8 nu mai este indeplinita,
Deces.
Art.10. Sunt membri de onoare ai asociatiei acele persoane ce indeplinesc urmatoarele conditii:
Prin atitudinea si faptele lor sprijina sau au sprijinit in mod deosebot asociatia.
Participa la actvitatile cu caracter deosebit la care sunt invitati.
Membrii de onoare sunt desemnati ca atare de catre Adunarea Generala a asociatiei.
Art.11. Calitatea de membru de onoare inceteaza in urmatoarele conditii:
Cel putin una din conditiile de la Art.10. nu mai este indeplinita.
La solicitarea celui in cauza.
Deces.
Alte cazuri potrivit legii.
La hotararea adunarii generale.

CAP.4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
Art.12. Membrii asociatiei cu drept de vot sunt egali in drepturi si obligatii.Membrii de onoare nu au drept de vot putind insa participa la adunarile generale ale asociatiei, putind fi alesi in Consiliul Director. De asemenea pot fi alesi in functia de presedinte de onoare.
Art.13. Membri au urmatoarele drepturi:
Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere.
Sa participe la actiunile desfasurate de asociatie.
Sa-si exprime in mod liber opiniile si initiativele personale in legatura cu activitatile ce au loc in cadrul asociatiei.
Sa conteste in termen de 30 zile hotaririle luate in cadrul asociatiei,
Au drept de folosinta asupra bunurilor comune, dar numai pentru activitatile organizate de asociatie.
Art.14. Membri au urmatoarele obligatii:
Sa se comporte in mod civilizat in cadrul manifestarilor organizate de asociatie.
Sa participe la adunarile generale.
Sa participe la cel putin 1/3 (pentru cei cu functii de conducere) si a cel putin ¼  (pentru membri ) din actiunile organizate de asociatie, neparticiparea atragand dupa sine pierderea functiei de conducere sau a calitatii de membru.
Sa respecte statutul, regulamentul de ordine interioara in limitele impuse de cadrul legal.
Art.15. Membri raspund personal de faptele lor fata de asociatie in limita prezentului satut, regulamentului de functionare si a cadrului legal existent.

CAP.5. STIMULENTE, RECOMPENSE, SANCTIUNI
Art.16. Pentru rezultate deosebite membrii pot fi stimulati sau recompensati, modalitatea fiind stabilita de Adunarea Generala sau Consiliul Director.
Art.17. Membrilor asociatiei care incalca prevederile regulamentului de ordine interioara, ale Statutului , normele de comportare civilizata in timpului activitatilor desfasurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, asociatiei li se aplica una din urmatoarele sanctiuni:
Avertisment,
Excludere provizorie pe perioada determinata, dar nu mai mult de un an
Excludere definitiva.
Art.18. Sanctiunile se inscriu intr-un registru special al asociatiei.Sanctiunile prevazute la articolul 17 se hotarasc de catre Consilul Director cu exceptia excluderii,provizorii si definitive care se hotareste de catre Adunarea Generala. Hotarirea de sanctionare se ia doar in urma unei cercetari prealabile efectuata de o persoana desemnata de Consiliul Director si numai dupa ascultarea persoanei in cauza. Daca in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati. Sanctiunea trebe aplicata in termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei de organul in drept sa ia aceasta masura dar nu mai tirziu de trei luni de la savirsirea faptei.
Art.20. Hotarirea de sanctionare poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de catre Adunarea Generala in termen de cel mult 30 zile de la inregistrarea contestatiei. Hotarirea pronuntata de adunarea generala este definitiva.

CAP.6. PATRIMONIUL
Patrimoniul initial al asociatiei este de 2099 lei
Art.21. Patrimoniul asociatiei este alcatuit din urmatoarele elemente:
Mijloace banesti,
Mijloace materiale
Art.22. Patrimoniul se constituie, se administreaza, se modifica si se lichideaza potrivit legii si prezentului statut.
Art.23. Patrimoniul se constituie din urmatoarele surse:
Taxa de inscriere,
Cotizatii.Cuantumul cotizatiei, frecventa incasarii acesteia, precum si cazurile de suspendare a platii se stabilesc de adunarea generala,
Donatii,
Activitati proprii,
Vanzari – cumparari,
Schimburi,
Sponsorizari,
Alte surse potrivit legii.

CAP.7. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI
Art.24. Organele asociatiei sunt:
Adunarea generala,
Consiliul director,
Cenzorul,
Presedintele.
Vicepresedintele
Secretarul
Art.25. A. Adunarea Generala
Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor cu drept de vot.
Competenta adunarii generale cuprinde:
Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea bilantului contabil.
Alegerea si revocarea membrilor consiliului director pe baza candidaturilor;candidatii sunt obligati sa-si prezinte intentiile ;
Alege si revoca Presedintele asociatiei care e si presedintele Consiliului Director.
Alegerea si revocarea cenzorului.
Modificarea actului constitutiv si a statutului.
Dezbate, aproba si modifica regulamentele interioare ale asociatiei.
Primeste date si aproba raportul de activitate al consiliului director, precum si alte rapoarte.
Hotaraste cu privire la schimbarea sediului,
Stabileste nivelul taxei de inscriere si a cotizatiilor precum si modalitatile de plata a acestora,
Infiinteaza, reorganizeaza si dizolva structurile organizatorice si forma de activitate.
Stabileste si modifica obiectul de activitate, modelele insignelor si legitimatiilor.
Hotaraste afilierea sau fuzionarea cu alte organizatii.
Hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase.
Rezolva contestatiile,
Acorda titlul de membru de onoare, si presedinte de onoare
Hotareste aplicarea sanctiunilor de excludere din club,
Orice alte atributii prevazute in lege si prezentul statut.
Art.26. Adunarea generala isi desfasoara activitatea in sesiuni. Acestea sunt de doua feluri:
Ordinare – anuale,
Extraordinare – in coditiile prevazute in statut.
Art.27. Adunarea generala se convoaca astfel:
In sesiuni ordinare – de consiliul director,
In sesiuni extraordinare – de: consiliul director, presedinte, cel putin 10% din membri asociatiei.
Art.28. Adunarea generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din membri cu drept de vot ai asociatiei. In eventulitatea in care acest numar nu este intocmit, Adnarea generala va fi organizata dupa 7 zile, fiind legal constituita din numarul total al participantilor, daca acesta este mai mare sau egal cu trei.
Art.29. Lucrarile adunarii generale sunt prezidate de un membru al Asociatiei desemnat de Consiliul Director.
Art.30. Lucrarile adunarii generale se consemneaza in registrul de procese verbale de catre secretarul de sedinta sub semnatura acestuia si a presedintelui de sedinta.
Art.31. Adunarea generala adopta hotarari. Hotararile se pot adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Art.32. Modalitatea votului se stabileste in functie de sedinta, dupa caz, prin vot deschis sau vot secret.
Art.33. Hotararile adunarii generale sunt executorii de la data comunicarii lor sau de la o data ulterioara, dupa caz.
Art.34. Adunarea generala poate modifica, suspenda sau anula propriile hotarari.
Art.35. Hotararile adunarii generale se comunica in termen de maxim 10 zile de la adoptare.

B. Consiliul Director
Art.36. Consiliul director are urmatoarele atributii:
Dezbate si adopta proiectele de regulamente interioare ale asociatiei, statutul de functiuni si le propune spre dezbatere adunarii generale.
Prezinta adunarii generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
Analizeaza si avizeaza informarile presedintelui si ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun;
Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
Ia masuri pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale;
Analizeaza cererea de inscriere a membrilor;
Aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
Urmareste indeplinirea hotaririlor adunarii generale a asociatiei;
Analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
Casarea mijloacelor fixe si aproba scoaterea din uz a obiectelor de inventar
Urmareste recuperarea pagubelor produse asociatiei.
Negociaza planurile de coordonare a activitatii privind actiunile stabilite in urme afilierilor sau conventiilor de colaborare cu persoanele fizice sau juridice prevazute la art.7. lit. c).
Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
Indeplineste orice alte atributii potrivit legii,prezentului statut si regulamentului de ordine interioara.
Art.37. Consiliul director este format din 3 membri:
Presedintele,
Vicepresedintele
Secretarul,
Art.38. Consiliul director se convoaca in sesiuni astfel:
In sesiuni ordinare –o data pe luna,de presedinte sau in lipsa acestuia de vicepresedinte.
In sesiuni extraordinare – de presedinte sau de un membru al consiliului director.

C. Presedintele
Art.39. Presedintele este ales, suspendat din functie si revocat de adunarea generala prin vot secret sau deschis, presedintele asociatiei este si presedintele consiliului director.
Art.40. Presedintele are urmatoarele atributii:
Supravegheaza si coordoneaza activitatea consiliului director.
Reprezinta asociatia in relatiile cu membri acesteia precum si cu alte persoane si organizatii.
Incheie si reziliaza contracte in limitele aprobate de organele de conducere.
Aproba cererile de inscriere in asociatiei ;
Asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si a consiliului director,
Administreaza patrimoniul asociatiei si angajeaza prin semnatura sa opreratiunile patrimoniale,
Organizeaza pregatirea candidatilor pentru dobindirea calitatii de membru si raspunde de eliberarea legitimatiilor de membru.
Raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative conform reglementarilor in vigoare.
Ia orice masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii, cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotaririlor organelor de conducere ale asociatiei.
Art.41. In cazul in care presedintele este indisponibil atributiile acestuia sunt preluate de  vicepresedinte.

D. Cenzorul
Art.42. Cenzorul este numit de adunarea generala pe baza candidaturilor. Functia de cenzor este incopatibila cu orice alta functie in organele de conducere ale asociatiei.
Art.43. Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt cele prevazute in actele normative in vigoare si regulamentul intern de organizare si functionare. Completindu-se cu urmatoarele:
Verifica modul in care e administrat patrimoniul asociatiei.
Intocmeste rapoarte pe baza acestor verificari si le prezinta adunarii generale.
Poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot.

CAP.8. INSEMNELE ASOCIATIEI
Art.44. Emblema Asociatiei ”Drumetii Montane”.
Art.45. Insigna si drapelul asociatiei au aceleasi caracteristici cu emblema.

CAP.9. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art.46. Asociatia ‘”Drumetii Montane” isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:
Prin hotarirea membrilor fondatori,
Cand scopul asociatiei nu mai poate fi realizat,
Cand numarul de membrii scade sub limita prevazuta de lege,
Din cauza de insolvabilitate,
Prin fuziune cu o alta asociatie.
Art.47. Destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei este stabilita de membri fondatori conform legii.
Art.48. Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legale in materie. Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generala de constituire astazi 04.10.2010, in prezenta urmatorilor membrii fondatori:

Canavoiu Alexandru - presedinte

Valcea Sebastian Claudiu - vicepresedinte

Marinescu Alexandru - secretar